Sunday, September 6, 2015

แก้ไขภาพถ่าย

บริการแก้ไขภาพถ่าย จัดวางองประกอบภาพใหม่ให้เหมือนมือโปรถ่าย หรือย้ายตำแหน่ง เปลี่ยนสีภาพ
ทำให้ภาพถ่ายเหมือนเหมือนถูกถ่ายจากมือโปร